Tag: analizy rynku (7)


Co dają badania rynku?

Umiejętność reagowania na zmiany to podstawa silnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Jednak tylko mając świadomość zachodzących zmian można na nie skutecznie reagować. Niezwykle ważnym aspektem przewagi rynkowej stają się więc prowadzone badania rynku.
Specyfika badań marketingowych łączy problematykę skupiającą się wokół marki, produktu, klienta i rynku. Pomiędzy tymi czterema elementami występuje wiele powiązań, które stają się przedmiotem badań marketingowych. Tego typu badania to na przykład:

 • Badanie pozycji marki w świadomości klientów i związanych z nią trendów;
 • Badanie skuteczności kampanii reklamowej;
 • Segmentacja rynku i określenie grupy docelowych odbiorców;
 • Badanie konkurencji i konkurencyjnych strategii rynkowych;
 • Badanie opinii klientów i zdefiniowanie ich zwyczajów zakupowych;
 • Insighty konsumenckie.

Prawie wszystkie wykonuje się z użyciem badań fokusowych. FGI to jedna z najlepszych metod badań marketingowych.

Skuteczna inwestycja

Badania rynku warto wykonywać systematycznie – pozwoli to śledzić na bieżąco rozwój sytuacji, a także w oparciu o odpowiednie metody umożliwi formułowanie prognoz na przyszłość. Tego typu działania stanowią podstawę racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie, dlatego liderzy branży często inwestują w badania marketingowe. Podejmując decyzję o wprowadzeniu na rynek nowego produktu warto na wstępie określić profil klienta, scharakteryzować grupę docelową i tak zaprojektować strategię produktu, by trafiała ona w zdefiniowany target. Badanie rynku pozwoli także przyjrzeć się strategiom stosowanym przez konkurencję – dzięki temu można uczyć się na cudzych błędach i korzystać ze sprawdzających się rozwiązań.

„Zrób to sam!” vs. „Zleć to nam!”

Ważnym krokiem jest podjęcie decyzji o zaufaniu wykwalifikowanej firmie badawczej lub samodzielnym przeprowadzeniu badania rynku. Proste badania możemy spróbować wykonać sami, jednak nawet nieskomplikowany research mocno obciąża pracowników nie posiadających odpowiednich kwalifikacji. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zlecenie badania pracownikom firmy badawczej, którzy oprócz niezbędnego doświadczenia dysponują specjalistycznym oprogramowaniem. Pomogą też dobrać odpowiednie metody i określą odpowiednią próbę badawczą, a także sformułują realne cele i pytania badawcze. Dzięki wyborowi najlepszej firmy badawczej unikniemy wielu pospolitych błędów badawczych, uzyskując rzetelne wyniki.

Wybór najlepszej firmy badawczej

Przy wyborze najlepszego realizatora badań marketingowych warto zwrócić uwagę na ugruntowaną pozycję firmy i doświadczenie jej pracowników. Można także zapoznać się z listą klientów firmy – stanowi ona dobrą rekomendację i pozwala zorientować się w specjalności badaczy. Dla przykładu firma badawcza, której klientami są podmioty branży medycznej z pewnością będzie dysponowała wypracowanymi narzędziami dedykowanymi dla analiz przeprowadzanych na potrzeby tego specyficznego rynku. Podobnie, firma, której klientami są instytucje rządowe, z pewnością okaże się wyspecjalizowana w badaniach ewaluacyjnych i innych popularnych wśród tej grupy odbiorców.
O kwalifikacjach firm wykonujących badania marketingowe świadczy również szeroki wachlarz realizowanych usług oraz odpowiednie wsparcie, którego pracownicy są w stanie udzielić zlecającemu badanie przy formułowaniu celów i założeń. Ważne są także aspekty techniczne i infrastruktura – warto wybrać firmę dysponującą własną salą fokusową i zatrudniającą doświadczonych moderatorów. Pierwszy kontakt także może zdecydować o wyborze najlepszej firmy badawczej.

Za co płacimy?

Oczywiście nie bez znaczenia jest także cennik oferowanych usług, jednak w związku z tym, że każde badanie ma indywidualny charakter, każde jest także osobno wyceniane. Warto porównać oferty kilku firm, pamiętając, że najniższa cena niekoniecznie gwarantuje rzetelność danych. Najniższe ceny uzyskują oferty, w których brak niejednokrotnie niezbędnych testów wartości danych. Idealna oferta powinna zatem gwarantować zastosowanie kilku metod badawczych, wzajemnie się weryfikujących, przy stosunkowo niskiej cenie. Uzyskane w ten sposób rzetelne dane wspomogą przedsiębiorstwo w projektowaniu decyzji na przyszłość.


Najważniejsze elementy analizy konkurencji

Rzetelnie opracowana analiza konkurencji stanowi niezwykle efektywne narzędzie, służące do określenia kierunku rozwoju firmy. Korzystają z niej zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i wielkie korporacje.

Na czym polega przeprowadzenie analizy konkurencji?

Analiza tego typu to nic innego jak określenie mocnych i słabych stron naszych konkurentów na rynku. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie strategii firmy, a także przewidywanie działań rywalizujących z nami przedsiębiorstw. Choć stanowi ona istotny element funkcjonowania działalności gospodarczej, to zazwyczaj nie jest przeprowadzana odpowiednio często w wystarczająco rzetelny sposób.

Samodzielna analiza konkurentów na rynku

O ile wielkie korporacje mają zazwyczaj wyspecjalizowanych pracowników, zajmujących się analizą konkurencji (lub znaczne fundusze, za pomocą których mogą zlecić jej wykonanie zewnętrznej firmie), o tyle mniejsze przedsiębiorstwa są niekiedy zmuszone próbować swoich sił w samodzielnym określaniu znaczenia konkurentów w branży.

Pierwszym elementem takiej analizy powinno być ogólne rozeznanie się na interesującym nas rynku. Powinniśmy między innymi:

- sprecyzować grupę docelową klientów oraz ustalić ich oczekiwania względem naszych produktów lub usług

- określić, kim są nasi konkurenci

- wynotować ich mocne i słabe strony

Drugi etap to dogłębna analiza najważniejszych konkurentów, podczas której należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć choćby najmniejsze znaczenie, na przykład:

- kondycja finansowa firmy (rentowność, płynność finansowa)

- sposób zarządzania przedsiębiorstwem i jego historia

- oferowane produkty i różne aspekty z nimi związane (wielkość produkcji, rozpoznawalność marki i wiele innych)

- prowadzone działania marketingowe

- infrastruktura i pracownicy

Przewidywanie pojawienia się nowej konkurencji

Dobra analiza konkurencji nie skupia się wyłącznie na obecnym stanie rynku. Nawet, jeśli w danej chwili nie posiadamy liczących się w branży rywali (istnieje taka możliwość, choć zdarza się rzadko), to nigdy nie możemy być pewni, że nie pojawią się w przyszłości.

Warto zatem być przygotowanym na taką ewentualność, monitorując w ramach analizy również przedsiębiorstwa, które działają w zbliżonych do naszego obszarach rynku – zarówno w kwestii wytwarzanych produktów, jak i ich grupy docelowej.

Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo pojawienia się nowych konkurentów są między innymi:

- działalność w branży posiadającej duży potencjał rozwoju w przyszłości

- popyt na usługi lub produkty znacznie przewyższający podaż

- niski poziom konkurencji w danej chwili


Analiza konkurencji na rynku medycznym

Szanse uzyskania przez przedsiębiorstwo sukcesu na rynku są zależne w pierwszej kolejności od tego, jaką zajmuje ono pozycję na tle konkurencji. Twierdzenie to jest prawdziwe zwłaszcza w przypadku branży farmaceutycznej. Na rynku dostępnych jest bowiem setki marek leków i suplementów diety, które różnią się pomiędzy sobą jedynie detalami. Każda firma chcąca osiągnąć sukces biznesowy powinna więc pamiętać o dokonywaniu systematycznych badań.

Co może obejmować analiza konkurencji?

Analizy konkurencji, mając na uwadze rynek farmaceutyczny, opierają się w największym stopniu o wykorzystanie metody desk research. Polega ona na tym, że zbierane są dane istotne z punktu widzenia funkcjonowania branży. Mogą one obejmować między innymi:

 • Statystyki gromadzone przez instytucje publiczne (na przykład Główny Urząd Statystyczny – GUS, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych etc.);
 • Dane pochodzące z rejestrów medycznych;
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych raportach;
 • Badania trendów na podstawie branżowych czasopism;
 • Informacje zasłyszane w trakcie eventów organizowanych dla przedstawicieli podmiotów farmaceutycznych;
 • Dane z ogólnodostępnych baz przetargów publicznych;
 • Informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw;
 • Nowelizacje prawa farmaceutycznego;
 • Oferta oraz cenniki dostępne na stronach internetowych aptek oraz sklepów ze sprzętem i wyrobami medycznymi.

Badania ankietowe jako uzupełnienie

O ile dane pozyskane na etapie analizy danych zastanych pozwolą odnieść się do większości obszarów badania, konieczne będzie ich pogłębienie o informacje zaczerpnięte bezpośrednio od uczestników rynku (farmaceutów, lekarzy, pacjentów, decydentów, konsultantów i przedstawicieli medycznych, dystrybutorów etc.). W tym celu wykorzystywana jest zwykle technika badań ankietowych – czy to tradycyjnych papierowych, telefonicznych, czy też prowadzonych przez Internet.

Badania tajemniczego klienta u konkurencji

Analiza konkurencji może także obejmować wizyty tajemniczego klienta w punktach obsługi podmiotów konkurencyjnych. Pozwala to rozpoznać standardy i procedury stosowane wśród wybranych podmiotów. Tajemniczy klient otrzymuje przygotowaną wcześniej ankietę oceny oraz scenariusz wizyty. Dzięki temu jest w stanie dokładnie zanotować przebieg przeprowadzonego badania. Ankietę wraz z dokumentacją w postaci rachunku/fotografii/nagrań video etc. dostarcza elektronicznie do firmy zajmującej się analizą rynku.

Podsumowanie

Każda firma farmaceutyczna, której zależy na silnej pozycji rynkowej, powinna zatem dokonywać systematycznej analizy konkurencji. Tylko dzięki temu będzie mogła opierać kluczowe decyzje biznesowe na wiarygodnej wiedzy, a nie jedynie własnych domysłach. Przełoży się to na minimalizację ryzyka oraz wzrost osiąganych dochodów ze sprzedaży.


Perspektywa w badaniach rynku

Biorąc pod uwagę niestałość konsumentów oraz zwracając uwagę na ciągłość zmian zachodzących na rynku podkreśla się nie tylko potrzebę systematyczności przeprowadzania badań rynku, ale także podniesienie jakości przeprowadzanych procesów badawczych. Przed przystąpieniem do procesu badawczego należy najpierw skonkretyzować cel badania, co umożliwi właściwy dobór próby badawczej oraz dobranie adekwatnych narzędzi badawczych.

 

Od początku: co mi da takie badanie?

Przeprowadzane badania rynku koncentrują się na zrozumienie zachodzących zjawisk, a także umożliwiają prognozowanie następujących zjawisk. Co więcej każde takie badania koncentruje się na tym, aby:

 • w pełni zrozumieć konsumenta;
 • uzyskać rozwojowe informacje;
 • zrozumieć konkretny fragment rynku.

 

Co więcej każde takie badanie wpływa na trafność podejmowanych działań i pozwala na rozpoznanie aktualnej sytuacji, która zawsze koncentruje się w wielu różnych punktach odniesieniach.

 

Skuteczne badanie wiąże się z pogłębioną refleksją

Proces skupiający się na badaniu rynku można potraktować jako swoistą perspektywę – lustro, w którym można przyjrzeć się swoim decyzjom i celom. Podjęcie się projektu badawczego ma o tyle sens, o ile potrafi się zdystansować wobec własnych działań i zrozumieć inną perspektywę. Sam proces badawczy koncentruje się na:

 • zbieraniu;
 • analizowaniu;
 • podsumowywaniu zebranych informacji.

 

Jednakże należy pamiętać, że badanie będzie o tyle skuteczne, o ile będzie potrafiło się wykorzystać otrzymaną wiedzę, a to znaczy tyle, co spojrzeć na badane zagadnienie z perspektywy.

 

Perspektywa pozwala widzieć o wiele więcej

Spojrzenie na badane zagadnienie w procesie badania rynku z perspektywy pozwala na zrozumienie potrzeb i motywacji drugiej strony, co przekłada się na lepsze relacje, a mówiąc o nich ma się na myśli także zwiększenie własnego zysku czy efektywne zarządzanie własnymi zasobami. Dzięki wykorzystaniu perspektywy można spojrzeć na badane zjawisko z czterech perspektyw:

 • mojej własnej – Ja
 • drugiej strony – Ty
 • niezależnego obserwatora – on/ona
 • systemu – tu: rynku.

 

Zmiana perspektywy pozwala na pogłębienie i uświadomienie sobie posiadanej wiedzy na temat badanego zjawiska.

 

Wyniki to nie wszystko. Ważne jest to jak się z nich skorzysta.

Dzięki przeprowadzeniu procesu badań rynku możliwe staje się wychwycenie zmian zachodzących na rynku. Przy czym zmiany te mogą mieć wydźwięk krótkofalowy bądź długofalowy. Wszelkie badania przeprowadzane w dziedzinie rynku wiążą się z potrzebą właściwej jej analizy, a także pogłębionej refleksji w czym pomocne może być ujęcie zagadnienia w sposób perspektywiczny.


Badania rynku w drodze po sukces

Biznes działa na obszarze, który charakteryzuje się dynamiką, i nie chodzi tutaj tylko o zachodzące zmiany, które wprowadzą się z własnej intencji, ale także te wszystkie czynniki, na które nie ma się wpływu takie jak np. warunki ekonomiczne, zmienne demograficzne. Celem badań rynku jest usprawnienie prowadzonych działań oraz wzrost skuteczności podejmowanych decyzji.

 

Na rynek należy patrzeć z wielu perspektyw

Efektywne prowadzenie biznesu możliwe jest, jeśli posiada się podstawową wiedzę na temat tego, w jakich warunkach się działa. Do elementarnej wiedzy, którą należy posiada zaliczają się odpowiedzi na pytania:

 • kim są klienci;
 • czego oczekują;
 • jak do nich dotrzeć.

Co więcej badania rynku pozwalają uzyskać wiedzę także na temat konkurencji. Taka wiedza jest przydatnie nie tylko wtedy, gdy wprowadzamy nowy produkt bądź nową firmę na rynek, ale także wtedy, gdy planujemy rozszerzyć dotychczas prowadzą działalność.

 

Badania mają na celu zwiększyć świadomość

Przeprowadzenie tego rodzaju działań pozwala na:

 • zrozumienie konsumentów;
 • analizę konkurencję;
 • zminimalizowanie ryzyka związanego z procesem decyzyjnym;
 • realizację i tworzenie planów rozwojowych.

Pozyskaną wiedzę w procesie badawczym można zastosować w kampanii reklamowej, rozszerzeniu produkcji bądź wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

 

Dane można zyskać na różne sposoby

W procesie badawczym można zastosować technikę badań wtórnych bądź pierwotnych. Pierwsze z nich opierają się na wykorzystaniu istniejących już danych takich jak np. dane demograficzne, statystyki, sondaże, studia badawcze i zastosowanie ich w planie rozwojowym. Natomiast badania pierwotne:

 • zbierają dane ze strony potencjalnych klientów;
 • wykorzystują metodę sondaży, testów itp.;
 • dedykowane jest konkretnej grupie osób.

 

Badania powiedzą o…

W drodze badań rynku można otrzymać odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, kim są nasi klienci, w jaki stopniu występuje zapotrzebowanie na dany produkt, kim jest nasza konkurencja i gdzie zlokalizowani są nasi odbiorcy, a także:

 • jak ustalić cenę produktu;
 • w jaki sposób najefektywniej reklamować produkt/usługę.

 

Drogę do sukcesu należy pielęgnować

Otrzymanie odpowiedzi na te pytania nie tylko pozwala na stworzenie efektywnego planu rozwojowego, ale także zwiększa szansę na osiągniecie sukcesu. Należy jednak pamiętać, iż badania powinny być wykonywane regularne, co pozwoli na stałe monitorowanie zachodzących zdarzeń, a tym samym umożliwi dynamiczne działanie i reagowanie. Krótko rzecz ujmując: badanie rynku wspiera proces rozwoju na każdy jego etapie.


Badanie rynku - badanie zwiększające skuteczność

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z kontrolowaniem rynku, na którym się działa. W tym celu przeprowadza się badania rynku, które odpowiadają między innymi za rozpoznanie potrzeb klientów bądź po prostu określenie grupy docelowych konsumentów. Jednocześnie badanie te mogą posłużyć jako źródło wiedzy o konkurencji czy niszach obecnych w danym segmencie rynku.

 

Konsument z perspektywy motywacji

Badanie rynku można przeprowadzić z wykorzystaniem metody badań motywacyjnych. Odnoszą się one do określenia zachowań klientów oraz wytyczenia przyczyny, dla której poddana badaniu grupa decyduje się na wybór danego produktu/oferty. Przywołana metoda badawcza pozwala na wskazanie:

 • czynników skłaniających odbiorców rynku do wybrania produktu/usługi;
 • czynników podtrzymujących lojalność wobec marki;
 • czynników przyczyniających się do utraty danej grupy klientów;
 • ocen oraz wyobrażeń klientów na temat usługi/produktu.

 

Podstawą badania jest cel

Dzięki zebranej wiedzy możliwe jest stworzenie profilu osobowościowego nabywcy danej grupy produktów. Wśród technik metod motywacyjnych wyróżnia się:

 • wywiady pogłębione;
 • techniki projekcyjne – przeniesienie cech własnych na badany przedmiot.

Wśród innych metod badawczych wyróżnia się badania ankietowe, wywiady przeprowadzane za pomocą systemu CATI, urządzeń mobilnych (CAPI) czy też Internetu (CAWI). Równie przydatne mogą okazać się metody eksperymentalne czy obserwacyjne. Podstawowa zasada mówi, iż metoda badawcza musi być podporządkowana celowi procesu.

 

Zrozumieć sytuację to zwiększyć skuteczność

Badanie rynku pozwala na wieloaspektowe ujęcie kondycji firmy, a co za tym idzie umożliwia stworzenie różnorakich scenariuszy działania. Dzięki wykorzystanym metodą badania te mogą posłużyć na przykład w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Jednak przede wszystkim badanie to:

 • jest procesem skoncentrowanym na pozyskiwanie i analizowanie danych;
 • powinno być powtarzane w odpowiednich odstępach czasu;
 • daje szansę zrealizowania obranego planu rozwojowego;
 • jest podstawą do podejmowania decyzji marketingowych.

 

Cel szczególny: wzrost

Jednak aby proces badawczy przeprowadzany w dziedzinie badań rynku był skuteczny należy zachować podstawowe wymogi stawiane takiemu działaniu. Najważniejszym jest dopasowanie metody badawczej do ustalonego celu badawczego, a także poprawne dobranie grupy badawczej. Podejmowany projekt badawczy powinien dać szansę na konstruowanie wniosków przyczyniających się do dalszego wzrostu firmy.


Badania ankietowe od 4 zł.