Tag: badania opinii klientów (4)


Badanie marketingowe planem na przyszłość

Badanie marketingowe wykonuje się w celu usprawnienia działalności firmy, a także poprawy efektywności podejmowanych działań. Poprawnie wykonane badania marketingowe pozwalają na:

 • określenie zwiększenia przychodów,
 • rozpoznanie zmian i ich pomiar,
 • rozpoznanie czynników kształtujących popyt,
 • zrozumienie zachować konsumentów i konkurentów,
 • wyznaczenie środków działających na zachowania podmiotów rynku,
 • prognozę tendencji w kształtowaniu się procesów rynkowych.

Każde badanie ma swoje metody

Badania marketingowe to systematyczne gromadzenie, zapisywanie i analizowanie danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Badania te odbywają się zgodnie z określonymi etapami:

 1. określenie problemu badawczego i celu,
 2. wybranie metody badania,
 3. przeprowadzenie badania i zebranie danych,
 4. analiza danych,
 5. raport z badania.

Decydując się przeprowadzić badanie bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej metody badawczej. Metody badań dzieli się z uwagi na ich główny cel. Metody ilościowe skupiają się na odpowiedzi na pytanie ile, a jakościowe skupiają się na wyjaśnieniu, dlaczego. Często metody te wzajemnie się uzupełniają. Dla metod ilościowy najpopularniejszym narzędziem są ankiety, a dla jakościowego wywiady indywidualne lub grupowe dyskusje.

Dbając o ciągły rozwój firmy należy być przezornym

Badania marketingowe cechuje:

 1. systematyczność,
 2. celowość,
 3. użyteczne,
 4. zachęcające do badań pogłębiających problem badania.

Badania te można podzielić na badania eksploracyjne, czyli takie, które umożliwiają rozpoznanie problemu oraz eksplanacyjne, które wyjaśniają problem i jego przyczyny. Stąd potrzeba ich właściwego i sumiennego wykonywania. Jak widać badania marketingowe pozwalają na zdobycie wiedzy niezbędnej do właściwego rozwoju firmy.

Jedną z metod badawczych w ramach badań marketingowych jest Mystery Shopper. Zastosowanie tej metody pozwala na zwrócenie uwagi na jakość obsługi klienta. Badanie polega na wysłaniu tajemniczego klienta do danego punktu, gdzie sprawdzi on wcielając się w rolę klienta zweryfikuje on sposób jego obsługi, jak i ogólny stan punktu.

Ważne jest to, co zrobi się z wynikami badania

Badanie marketingowe, które zostało nakierowane na zrozumienie tego, co dzieje się wokół z pewnością posłuży jako element rozwojowy. Należy pamiętać jednak, że samo badanie nie zastąpi podejmowania konkretnych działań. Badania dają wskazówki, pokazują słabe strony, ale nie są metodą na ich rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę na każdy niepokojący symptom, który ujawni się dzięki badaniom marketingowym i w miarę możliwości szybko go wyeliminować.


Istota badania satysfakcji klientów

Kierując uwagę na satysfakcję klientów należy zwrócić uwagę, iż zadowolenie jest odczuciem indywidualnym, a więc związane jest z osobistym doświadczeniem oraz wymaganiami odnośnie danego produktu czy usługi. Celem badań satysfakcji klientów jest zweryfikowanie poziomu zadowolenia przy uwzględnieniu czynników, które wpływają na jego odczuwanie.

 

Satysfakcja zależy od realizacji wymagań

Sposób postrzegania danego produktu bądź usługi zależy od indywidualnych cech oraz wymagań względem usługi/produktu. Wraz ze wzrostem wymagań odnośnie cech produktu/usługi rośnie trudność co do  usatysfakcjonowania konsumenta. Przeprowadzenie badania satysfakcji klientów pozwala na:

 • określenie oczekiwań konsumentów;
 • wyznaczenia najważniejszych cech produktów;
 • wskazanie bodźców pozytywie działających na decyzje klientów.

Wykorzystując pozyskane wyniki można w skuteczny sposób zarządzań posiadanymi zasobami oraz tworzyć efektywne plany rozwojowe.

 

 

Skąd się bierze zadowolenie?

Obok wymagań należy docenić rolę zaufania. Wraz ze wzrostem zaufania pojawia się lepsza ocena cech produktu/usługi, a tym samym rośnie satysfakcji klientów. Same oczekiwania wobec produktu/usługi pojawiają się jeszcze przed skorzystaniem z danego dobra. Klient wykorzystując daną rzecz czy usługę porównuje swoje oczekiwania ze spostrzeżeniami zdobytymi w skutek użytkowania. Jeśli oczekiwania zostają spełnione, satysfakcja wzrasta. Co ciekawe pozytywne rozpatrzenie reklamacji klienta może wiązać się ze wzrostem odczuwanej satysfakcji.

 

 

Badania pozwalające działać na wiele sposobów

Skutkiem przeprowadzenia badań satysfakcji klientów może być rozpoznanie bodźców, które oddziałują na wzrost odczuwanego zadowolenia. Co więcej dzięki takim działaniom można:

 • zrozumieć zachowania klientów;
 • wyeliminować elementy, które są źle odbierane przez klientów;
 • budować podstawę do wprowadzania nowych produktów;
 • udoskonalać dotychczasowe działania.

Szerokie zastosowanie pozyskanych wyników może posłużyć jako źródło informacji służących do kreowania wizerunku marki w odniesieniu do oczekiwań grupy odbiorców.

 

Zadowolenie pozwala określić efektywność

Zapoznając się z poziomem zadowolenia konsumentów można sprawdzić, w jakim stopniu podejmowane działania są efektywne. Jednocześnie badania satysfakcji klientów mogą dostarczyć informacji na temat koniecznych do wprowadzenia zmian bądź też mogą wskazać na potrzebę wdrążenia nowych sposobów komunikowania się z odbiorcami rynku.


Innowacyjne metody zastosowane w badaniach społecznym

Dzięki rozwojowi narzędzi badawczych można przeprowadzać wieloetapowe procesy badawcze. Warto tutaj zwrócić uwagę na zastosowanie narzędzi online w projektach nakierowanych na badania społeczne.  Przede wszystkim zaś warto odnieść się do takich narzędzi jak panele badawcze czy metoda CAPI. Każde z tych rozwiązań daje inne możliwości oraz otwiera odmienne drogi kontaktu z ankietowanym.

 

Panel, który pozwala działać szybko

Jeśli mówić o zastosowaniu paneli badawczych to warto zauważyć, że dają one możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie, a tym samym minimalizują koszty realizacji badania. Do innych zalet zaproponowanego narzędzia należą:

 • szybka i poprawna analiza pozyskanych danych;
 • możliwość przeprowadzenia badania w dowolnym miejscu na świecie;
 • opcja przerwania badania w każdej chwili;
 • objęcie respondentów programem motywacyjnym.

Warto tutaj zauważyć, że czas potrzebny na realizację całości badania jest zdecydowanie krótki, a przy tym – w zgodzie z zasadami badań społecznych - zostaje zachowana pełna anonimowość ankietowanego. Zaś samą ankietę można wypełnić w wygodnym dla siebie miejscu i o dowolnej porze.

 

Metoda z innymi zaletami…

Co do metody, którą jest CAPI można powiedzieć, iż jest formą wywiadów bezpośrednich realizowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, co pozwala na:

 • prezentowanie treści audiowizualnych;
 • wprowadzanie pozyskiwanych danych bezpośrednio do systemu;
 • utrzymanie relacji między ankietowanym a ankietującym;
 • objaśnienia pytań/odpowiedzi.

Walory te wpływają na jakość i wiarygodność pozyskiwanych danych oraz dają szansę na lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk.

 

Narzędzie nakierowane na odbiorcę

Dokonują wyboru narzędzia badawczego należy przede wszystkim zadać sobie pytanie o to, kim jest grupa odbiorców i czeka będzie ona potrzebować. Warto także uwzględnić realizując badania społeczne:

 • tematykę badania;
 • posiadany czas na realizację procesu badawczego;
 • posiadane zasoby finansowe;
 • cel, w którym to badanie jest przeprowadzane.

Zwrócenie uwagi między innymi na te elementy pozwala na wybór takiego narzędzia, które będzie odnosić się do sedna badania.

 

Cel – przewodnik procesu badawczego

Rozpoznając potrzeby rynku, na którym się działa można podejmować działania, które będą nakierowane na realizację potrzeb i oczekiwań odbiorców danego produktu czy usługi. Przede wszystkim należy pamiętać, że badanie społeczne powinno być nakierowane na konkretny cel, który powinien być możliwy do osiągnięcia z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.


Badania ankietowe od 4 zł.