Tag: analizy konkurencji (3)


Najważniejsze elementy analizy konkurencji

Rzetelnie opracowana analiza konkurencji stanowi niezwykle efektywne narzędzie, służące do określenia kierunku rozwoju firmy. Korzystają z niej zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i wielkie korporacje.

Na czym polega przeprowadzenie analizy konkurencji?

Analiza tego typu to nic innego jak określenie mocnych i słabych stron naszych konkurentów na rynku. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie strategii firmy, a także przewidywanie działań rywalizujących z nami przedsiębiorstw. Choć stanowi ona istotny element funkcjonowania działalności gospodarczej, to zazwyczaj nie jest przeprowadzana odpowiednio często w wystarczająco rzetelny sposób.

Samodzielna analiza konkurentów na rynku

O ile wielkie korporacje mają zazwyczaj wyspecjalizowanych pracowników, zajmujących się analizą konkurencji (lub znaczne fundusze, za pomocą których mogą zlecić jej wykonanie zewnętrznej firmie), o tyle mniejsze przedsiębiorstwa są niekiedy zmuszone próbować swoich sił w samodzielnym określaniu znaczenia konkurentów w branży.

Pierwszym elementem takiej analizy powinno być ogólne rozeznanie się na interesującym nas rynku. Powinniśmy między innymi:

- sprecyzować grupę docelową klientów oraz ustalić ich oczekiwania względem naszych produktów lub usług

- określić, kim są nasi konkurenci

- wynotować ich mocne i słabe strony

Drugi etap to dogłębna analiza najważniejszych konkurentów, podczas której należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć choćby najmniejsze znaczenie, na przykład:

- kondycja finansowa firmy (rentowność, płynność finansowa)

- sposób zarządzania przedsiębiorstwem i jego historia

- oferowane produkty i różne aspekty z nimi związane (wielkość produkcji, rozpoznawalność marki i wiele innych)

- prowadzone działania marketingowe

- infrastruktura i pracownicy

Przewidywanie pojawienia się nowej konkurencji

Dobra analiza konkurencji nie skupia się wyłącznie na obecnym stanie rynku. Nawet, jeśli w danej chwili nie posiadamy liczących się w branży rywali (istnieje taka możliwość, choć zdarza się rzadko), to nigdy nie możemy być pewni, że nie pojawią się w przyszłości.

Warto zatem być przygotowanym na taką ewentualność, monitorując w ramach analizy również przedsiębiorstwa, które działają w zbliżonych do naszego obszarach rynku – zarówno w kwestii wytwarzanych produktów, jak i ich grupy docelowej.

Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo pojawienia się nowych konkurentów są między innymi:

- działalność w branży posiadającej duży potencjał rozwoju w przyszłości

- popyt na usługi lub produkty znacznie przewyższający podaż

- niski poziom konkurencji w danej chwili


Analiza konkurencji na rynku medycznym

Szanse uzyskania przez przedsiębiorstwo sukcesu na rynku są zależne w pierwszej kolejności od tego, jaką zajmuje ono pozycję na tle konkurencji. Twierdzenie to jest prawdziwe zwłaszcza w przypadku branży farmaceutycznej. Na rynku dostępnych jest bowiem setki marek leków i suplementów diety, które różnią się pomiędzy sobą jedynie detalami. Każda firma chcąca osiągnąć sukces biznesowy powinna więc pamiętać o dokonywaniu systematycznych badań.

Co może obejmować analiza konkurencji?

Analizy konkurencji, mając na uwadze rynek farmaceutyczny, opierają się w największym stopniu o wykorzystanie metody desk research. Polega ona na tym, że zbierane są dane istotne z punktu widzenia funkcjonowania branży. Mogą one obejmować między innymi:

  • Statystyki gromadzone przez instytucje publiczne (na przykład Główny Urząd Statystyczny – GUS, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych etc.);
  • Dane pochodzące z rejestrów medycznych;
  • Informacje zawarte w ogólnodostępnych raportach;
  • Badania trendów na podstawie branżowych czasopism;
  • Informacje zasłyszane w trakcie eventów organizowanych dla przedstawicieli podmiotów farmaceutycznych;
  • Dane z ogólnodostępnych baz przetargów publicznych;
  • Informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw;
  • Nowelizacje prawa farmaceutycznego;
  • Oferta oraz cenniki dostępne na stronach internetowych aptek oraz sklepów ze sprzętem i wyrobami medycznymi.

Badania ankietowe jako uzupełnienie

O ile dane pozyskane na etapie analizy danych zastanych pozwolą odnieść się do większości obszarów badania, konieczne będzie ich pogłębienie o informacje zaczerpnięte bezpośrednio od uczestników rynku (farmaceutów, lekarzy, pacjentów, decydentów, konsultantów i przedstawicieli medycznych, dystrybutorów etc.). W tym celu wykorzystywana jest zwykle technika badań ankietowych – czy to tradycyjnych papierowych, telefonicznych, czy też prowadzonych przez Internet.

Badania tajemniczego klienta u konkurencji

Analiza konkurencji może także obejmować wizyty tajemniczego klienta w punktach obsługi podmiotów konkurencyjnych. Pozwala to rozpoznać standardy i procedury stosowane wśród wybranych podmiotów. Tajemniczy klient otrzymuje przygotowaną wcześniej ankietę oceny oraz scenariusz wizyty. Dzięki temu jest w stanie dokładnie zanotować przebieg przeprowadzonego badania. Ankietę wraz z dokumentacją w postaci rachunku/fotografii/nagrań video etc. dostarcza elektronicznie do firmy zajmującej się analizą rynku.

Podsumowanie

Każda firma farmaceutyczna, której zależy na silnej pozycji rynkowej, powinna zatem dokonywać systematycznej analizy konkurencji. Tylko dzięki temu będzie mogła opierać kluczowe decyzje biznesowe na wiarygodnej wiedzy, a nie jedynie własnych domysłach. Przełoży się to na minimalizację ryzyka oraz wzrost osiąganych dochodów ze sprzedaży.


Badania ankietowe od 4 zł.