Tag: firma badania rynku (2)

Perspektywa w badaniach rynku

Biorąc pod uwagę niestałość konsumentów oraz zwracając uwagę na ciągłość zmian zachodzących na rynku podkreśla się nie tylko potrzebę systematyczności przeprowadzania badań rynku, ale także podniesienie jakości przeprowadzanych procesów badawczych. Przed przystąpieniem do procesu badawczego należy najpierw skonkretyzować cel badania, co umożliwi właściwy dobór próby badawczej oraz dobranie adekwatnych narzędzi badawczych.

 

Od początku: co mi da takie badanie?

Przeprowadzane badania rynku koncentrują się na zrozumienie zachodzących zjawisk, a także umożliwiają prognozowanie następujących zjawisk. Co więcej każde takie badania koncentruje się na tym, aby:

 • w pełni zrozumieć konsumenta;
 • uzyskać rozwojowe informacje;
 • zrozumieć konkretny fragment rynku.

 

Co więcej każde takie badanie wpływa na trafność podejmowanych działań i pozwala na rozpoznanie aktualnej sytuacji, która zawsze koncentruje się w wielu różnych punktach odniesieniach.

 

Skuteczne badanie wiąże się z pogłębioną refleksją

Proces skupiający się na badaniu rynku można potraktować jako swoistą perspektywę – lustro, w którym można przyjrzeć się swoim decyzjom i celom. Podjęcie się projektu badawczego ma o tyle sens, o ile potrafi się zdystansować wobec własnych działań i zrozumieć inną perspektywę. Sam proces badawczy koncentruje się na:

 • zbieraniu;
 • analizowaniu;
 • podsumowywaniu zebranych informacji.

 

Jednakże należy pamiętać, że badanie będzie o tyle skuteczne, o ile będzie potrafiło się wykorzystać otrzymaną wiedzę, a to znaczy tyle, co spojrzeć na badane zagadnienie z perspektywy.

 

Perspektywa pozwala widzieć o wiele więcej

Spojrzenie na badane zagadnienie w procesie badania rynku z perspektywy pozwala na zrozumienie potrzeb i motywacji drugiej strony, co przekłada się na lepsze relacje, a mówiąc o nich ma się na myśli także zwiększenie własnego zysku czy efektywne zarządzanie własnymi zasobami. Dzięki wykorzystaniu perspektywy można spojrzeć na badane zjawisko z czterech perspektyw:

 • mojej własnej – Ja
 • drugiej strony – Ty
 • niezależnego obserwatora – on/ona
 • systemu – tu: rynku.

 

Zmiana perspektywy pozwala na pogłębienie i uświadomienie sobie posiadanej wiedzy na temat badanego zjawiska.

 

Wyniki to nie wszystko. Ważne jest to jak się z nich skorzysta.

Dzięki przeprowadzeniu procesu badań rynku możliwe staje się wychwycenie zmian zachodzących na rynku. Przy czym zmiany te mogą mieć wydźwięk krótkofalowy bądź długofalowy. Wszelkie badania przeprowadzane w dziedzinie rynku wiążą się z potrzebą właściwej jej analizy, a także pogłębionej refleksji w czym pomocne może być ujęcie zagadnienia w sposób perspektywiczny.


Badanie rynku - badanie zwiększające skuteczność

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z kontrolowaniem rynku, na którym się działa. W tym celu przeprowadza się badania rynku, które odpowiadają między innymi za rozpoznanie potrzeb klientów bądź po prostu określenie grupy docelowych konsumentów. Jednocześnie badanie te mogą posłużyć jako źródło wiedzy o konkurencji czy niszach obecnych w danym segmencie rynku.

 

Konsument z perspektywy motywacji

Badanie rynku można przeprowadzić z wykorzystaniem metody badań motywacyjnych. Odnoszą się one do określenia zachowań klientów oraz wytyczenia przyczyny, dla której poddana badaniu grupa decyduje się na wybór danego produktu/oferty. Przywołana metoda badawcza pozwala na wskazanie:

 • czynników skłaniających odbiorców rynku do wybrania produktu/usługi;
 • czynników podtrzymujących lojalność wobec marki;
 • czynników przyczyniających się do utraty danej grupy klientów;
 • ocen oraz wyobrażeń klientów na temat usługi/produktu.

 

Podstawą badania jest cel

Dzięki zebranej wiedzy możliwe jest stworzenie profilu osobowościowego nabywcy danej grupy produktów. Wśród technik metod motywacyjnych wyróżnia się:

 • wywiady pogłębione;
 • techniki projekcyjne – przeniesienie cech własnych na badany przedmiot.

Wśród innych metod badawczych wyróżnia się badania ankietowe, wywiady przeprowadzane za pomocą systemu CATI, urządzeń mobilnych (CAPI) czy też Internetu (CAWI). Równie przydatne mogą okazać się metody eksperymentalne czy obserwacyjne. Podstawowa zasada mówi, iż metoda badawcza musi być podporządkowana celowi procesu.

 

Zrozumieć sytuację to zwiększyć skuteczność

Badanie rynku pozwala na wieloaspektowe ujęcie kondycji firmy, a co za tym idzie umożliwia stworzenie różnorakich scenariuszy działania. Dzięki wykorzystanym metodą badania te mogą posłużyć na przykład w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Jednak przede wszystkim badanie to:

 • jest procesem skoncentrowanym na pozyskiwanie i analizowanie danych;
 • powinno być powtarzane w odpowiednich odstępach czasu;
 • daje szansę zrealizowania obranego planu rozwojowego;
 • jest podstawą do podejmowania decyzji marketingowych.

 

Cel szczególny: wzrost

Jednak aby proces badawczy przeprowadzany w dziedzinie badań rynku był skuteczny należy zachować podstawowe wymogi stawiane takiemu działaniu. Najważniejszym jest dopasowanie metody badawczej do ustalonego celu badawczego, a także poprawne dobranie grupy badawczej. Podejmowany projekt badawczy powinien dać szansę na konstruowanie wniosków przyczyniających się do dalszego wzrostu firmy.


Badania ankietowe od 4 zł.